Politika společnosti

  Politika společnosti
Strategie

Podnikatelským cílem je vytvořit z VÚHŽ high-tech společnost s vysoce sofistikovanými produkty a službami, které budou představovat špičku v daném oboru.Podnikatelským cílem je vytvořit z VÚHŽ high-tech společnost s vysoce sofistikovanými produkty a službami, které budou představovat špičku v daném oboru.Klíčem k dosažení tohoto cíle je schopnost spojit poznatky z oblasti výzkumu a vývoje s invencí zaměstnanců a schopností umístit tyto produkty na tuzemském a evropském trhu.Nedílnou součástí podnikatelských aktivit je neustálé zlepšování kvality, snižování zátěže životního prostředí, péče o zdraví zaměstnanců, optimální hospodaření s energiemi vedoucí ke snižování energetické náročnosti.

Partnerství

Zaměření na zákazníka: Prioritami společnosti je spokojenost a věrnost zákazníků a snaha získat si jejich přízeň novými produkty a službami. Proto neustále zjišťujeme a snažíme se uspokojovat současné a budoucí potřeby zákazníků.

Partnerské myšlení: Společnost uplatňuje princip vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli. Naše dodavatele považuje za své partnery.

Technologie

Procesní přístup: Technologie pro realizaci produktů jsou průběžně modernizovány na základě poznatků z vývoje s cílem udržovat všechny procesy na úrovni požadavků doby a snižovat zátěž životního prostředí. Procesy jsou systematicky monitorovány, vyhodnocovány a optimalizovány tak, aby byla stabilní jejich vysoká úroveň.

Systémový přístup: Prosazujeme systémový přístup k řízení při dosahování cílů naší organizace.

Neustálé zlepšování: Naším cílem je neustálé zlepšování výkonnosti organizace. Trvale zlepšujeme pracovní podmínky a činnosti zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich dopad na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Řízení

Vedení a řízení lidí: Vedení organizace vytváří firemní atmosféru, která pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a současné dosahování vyhlášených záměrů a cílů organizace, podporuje orientaci na zákazníka a neustálé zlepšování.

Závazek vedení

Vedení se zavazuje:
• K ochraně životního prostředí, včetně prevence znečistění snižováním spotřeby energií a vzniku odpadů, zvýšením efektivnosti výrobních procesů.
• K prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví systematickým vzděláváním zaměstnanců a vytvářením bezpečného a zdravého pracovního prostředí.
• K odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.
• Ke komunikaci se zaměstnanci.
• K projednávání BOZP problematiky se zaměstnanci nebo jejich zástupci.
• K plnění relevantních požadavků zainteresovaných stran.
• K osobní angažovanosti a aktivitě k plnění požadavků a udržování efektivnosti systému managementu.
Dále se vedení zavazuje:
• Neustále zlepšovat a rozvíjet zavedený integrovaný systém řízení organizace pro zvýšení jeho výkonnosti.
• Všechna rozhodnutí přijímat v souladu s právními předpisy (závaznými povinnostmi) a dalšími požadavky souvisejícími s BOZP a ochranou životního prostředí, k nimž se organizace přihlásila a které se na organizaci vztahují.
• Vytvářet podmínky pro prosazování a plnění vyhlášené Politiky a Cílů stanovených v programech.
•  Pravidelně přezkoumávat výkonnost integrovaného systému managementu a poskytovat potřebné zdroje k fungování tohoto systému.
Společnost určila hranice a aplikovatelnost svého QMS a EMS, aby vymezila jeho rozsah. Přitom zvážila:
• externí a interní aspekty;
• požadavky relevantních zainteresovaných stran;
• vyráběné a dodávané produkty.
Systém managementu kvality se týká celé společnosti a všech jejích pracovišť a procesů v celém rozsahu. Zahrnuje všechny funkce a útvary zobrazené v organizační struktuře. Nejsou vyloučena žádná ustanovení normy ISO 9001.
Systém environmentálního managementu se týká celé společnosti a všech jejích pracovišť a procesů v celém rozsahu. Zahrnuje všechny funkce a útvary zobrazené v organizační struktuře. Nejsou vyloučena žádná ustanovení normy ISO 14001.
Systém managementu BOZP se týká divize Automatizace a správních úseků společnosti. Nejsou vyloučena žádná ustanovení normy ISO 45001.
Určení rozsahu z hlediska pracovišť:
Sídlo společnosti č. p. 240, 739 51 Dobrá
Určení rozsahu z hlediska procesů:
V systému managementu společnosti byly identifikovány řídicí, hlavní (realizační) a podpůrné procesy a byla stanovena jejich vzájemná provázanost. Podrobnosti týkající se procesů a jejich vlastníků jsou dále uvedeny v procesní mapě.
Představenstvo společnosti VÚHŽ přijímá odpovědnost za efektivitu integrovaného systému managementu. Politika společnosti vychází z kontextu organizace a z jejího strategického zaměření.